Logo BIP Logo epuap Poznaj nas na facebooku
Kontakt
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Markowej 20
41-709 Ruda Śląska
tel. 32 344 03 00
fax 32 344 03 02
sekretariat@mops.rsl.pl
Linki
Ruda Śląska - portal miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Mapa strony

Prawa autorskie © 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez Divine Design.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, z siedzibą przy ul. Markowej 20, 41-709 Ruda Śląska (zwany dalej MOPS) reprezentowany przez Dyrektora,
 2. Z Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej (adres jak w pkt.1), poczty elektronicznej pod adresem mailowy sekretariat@mops.rsl.pl oraz telefonicznie pod numerem 32/344-03-23 wew. 301.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c oraz art. 9 ust. 2 lit. a,b RODO jako niezbędne do realizacji zadań określonych w Statucie MOPS oraz Regulaminie Organizacyjnym MOPS.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są także na podstawie odrębnych przepisów prawa w celu ustalania prawa do świadczeń, a w poszczególnych przypadkach — na podstawie Pani/Pana zgody, albo w związku z wykonywaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną.
 5. Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych osobowych, z wyjątkiem przypadków prawnie uzasadnionych oraz na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną Administratorowi.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. W konsekwencji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do :
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art.16 RODO,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  na zasadach określonych w art. 18 RODO,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art.20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadzie określonej w art. 21 RODO.
 1. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest
  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przyznanie świadczenia lub do wykonywania umowy, której Pani/Pan jest stroną. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana tych danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i przyznania świadczenia lub brak zawarcia umowy.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu profilowaniu oraz przetworzeniu.
 4. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się w następujący sposób: tradycyjny pod adresem wskazanym w pkt. 1, elektroniczny pod adresem abi@mops.rsl.pl oraz telefonicznie pod numerem 32/344-03-24 wew. 376.

ROZUMIEM